Văn Bản Hiến Pháp

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Văn Bản Luât Pháp Lệnh

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Văn Bản Nghị Định

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
63/2015/NĐ-CP 22/07/2015  Quy định chính sách đối với NLĐ dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
61/2015/NĐ-CP 09/07/2015  Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
26/NQ-CP 15/04/2015  ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 01 thnags 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014  Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 (Có hiệu lực từ 20/8/2014)
05/2014/NĐ-CP 17/01/2014  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXHVN
Đầu << 123456 >> Cuối

Tài khoản - Đăng nhập

Liên kết

Ảnh Hoạt Động

    Thăm dò ý kiến

    Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?    Thống kê truy cập

    Người đã truy cập : 7,502,238  lần xem
    Ai đang truy cập : 284