Văn Bản Hiến Pháp
Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1102/bhxh-tchc 12/09/2013  Hệ thống các câu hỏi kiểm tra sát hạch (ban hành kèm theo công văn số 1102/bhxh-tchc)
Báo cáo thuyết minh sửa đổi HP 05/01/2013  Báo cáo Thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Dự thảo sửa đổi HP 05/01/2013  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013)
798/QĐ-BHXH 06/08/2012  Ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5375/BHXH-VP 16/12/2011  V/v tổng kết thi hành hiến pháp 1992
Đầu 12 >> Cuối
Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
709-CT/QUTW 28/11/2012  V/v tổ chức thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức bảo hiểm y tế
SỐ 71/2006/QH11 12/07/2006  Luật Bảo hiểm xã hội
Số 25/2008/QH12 28/11/2008  Luật Bảo hiểm y tế
Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2014/NĐ-CP 17/01/2014  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXHVN
176/2013/NĐ-CP 14/11/2013  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
153/2013 - NĐCP 08/11/2013  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN
Số 21 - NQ/TW 22/11/2012  Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020
65/2013/NĐ-CP 27/06/2013  Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Đầu 12345 >> Cuối
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?Người đã truy cập : 1,830,793  lần xem
Ai đang truy cập : 517
TRANG THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI
Địa chỉ : Tổ 39 - Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Bản quyền thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái