Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT (30/10/2012)
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT

 

6

Tên thủ tục hành chính

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Cơ sở KCB

  Trong tháng đầu của mỗi quý, cơ sở KCB gửi hồ sơ đề nghị thanh toán kèm theo cơ sở dữ liệu thống kê chi phí KCB BHYT của quý trước cho cơ quan BHXH.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH

  Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán của cơ sở KCB: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán, cơ quan BHXH xem xét và thông báo kết quả giám định chi phí KCB BHYT cho cơ sở KCB. (Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả giám định chi phí KCB BHYT, cơ quan BHXH hoàn thành việc thanh toán với cơ sở KCB).

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú theo (Mẫu số 25a/BHYT).

- Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú  (Mẫu số 26a/BHYT) đối với cơ sở KCB BHYT có điều trị nội trú.

2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ + File dữ liệu.

 

 

Thời hạn giải quyết

Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán

 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức                                                                  

 

Cơ quan thực hiện

BHXH cấp huyện

 

Kết quả thực hiện

Biên bản thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT 

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú  theo (Mẫu số 25a/BHYT).

- Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú   (Mẫu số 26a/BHYT) đối với cơ sở KCB BHYT có điều trị nội trú.

 

Yêu cầu, điều kiện

  Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của lên Bộ Y tế-Tài chính.

- Thông tư liên tịch số 10/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

 

3374 lượt xem
Tin mới nhất: