Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (30/10/2012)
Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

 

2

Tên thủ tục hành chính

Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

 

Trình tự thực hiện

Sau khi hoàn thành quyết toán năm, cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh thống nhất lập và ký Biên bản thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 

Cách thức thực hiện

Tại cơ quan BHXH hoặc tại cơ sở KCB

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Hợp đồng KCB BHYT đã ký giữa hai bên.

- Biên bản thanh quyết toán chi phí KCB BHYT năm.

(Cơ sở KCB không phải gửi hợp đồng KCB BHYT  cho cơ quan BHXH).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Chậm nhất là 75 ngày kể từ 01/01 năm sau

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện

BHXH cấp tỉnh

 

Kết quả thực hiện

Biên bản thanh lý hợp đồng KCB BHYT

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Biên bản thanh lý hợp đồng KCB BHYT (Mẫu số 19/BHYT)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của lên Bộ Y tế-Tài chính.

- Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

3552 lượt xem
Tin mới nhất: