Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm. (30/10/2012)
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm.

 

2

Tên thủ tục hành chính

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm.

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1:  Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

2. Bước 2: Người sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ và thực hiện:

- Giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động;

- Hàng quý hoặc tháng, lập Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a – HD) nộp cho BHXH cấp huyện kèm theo hồ sơ của người lao động cùng toàn bộ phần mềm đã giải quyết trong tháng hoặc quý để quyết toán.

3. Bước 3: BHXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến để thẩm định, quyết toán, trả kết quả xét duyệt và thông báo quyết toán cùng hồ sơ đã giải quyết cho người sử dụng lao động để quản lý.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) hoặc Sổ y bạ của con (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) hoặc Giấy ra viện (bản chính) hoặc Sổ y bạ của các con bị ốm (bản chính) trong trường hợp người lao động có từ hai con trở lên cùng ốm đau mà trong đó có thời gian các con ốm đau không trùng nhau;

- Đối với trường hợp người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau sau khi người trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian quy định có thêm Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm (Mẫu số 5B-HSB, bản chính) của người sử dụng lao động nơi người lao động trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian  đối với trường hợp;

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập (Mẫu số C66a – HD, bản chính).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

- Người sử dụng lao động giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

 

Cơ quan thực hiện

BHXH cấp huyện

 

Kết quả thực hiện

Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau được duyệt.

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm của người sử dụng lao động nơi người lao động trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian (Mẫu số 5B-HSB);

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a-HD).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau, tai nạn rủi ro theo yêu cầu của cơ sở y tế.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007.

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH.

- Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

3611 lượt xem
Tin mới nhất: