Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con. (30/10/2012)
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con.

 

5

Tên thủ tục hành chính

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con.

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1:  Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

2. Bước 2: Người sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ và thực hiện:

- Giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động;

- Hàng quý hoặc tháng, lập Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản (Mẫu số C67a – HD) nộp cho BHXH cấp huyện kèm theo hồ sơ của người lao động cùng toàn bộ phần mềm đã giải quyết trong tháng hoặc quý để quyết toán.

3. Bước 3: BHXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến để thẩm định, quyết toán, trả kết quả xét duyệt và thông báo quyết toán cùng hồ sơ đã giải quyết cho người sử dụng lao động để quản lý.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy chứng sinh (bản sao được chứng thực) hoặc giấy khai sinh (bản sao được chứng thực) của con;

- Đối với trường hợp lao động nữ là người tàn tật, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật 21% trở lên có thêm Giấy chứng nhận thương tật (bản sao) hoặc Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản sao);

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (Mẫu số C67a – HD, bản chính);

2. Số lượng: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

- Người sử dụng lao động giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

 

Cơ quan thực hiện

BHXH cấp huyện

 

Kết quả thực hiện

Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản được duyệt.

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai  sản (Mẫu số C67a-HD).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Lao động nữ sinh con, có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007.

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH.

- Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 củaTổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

2812 lượt xem
Tin mới nhất: