Trang chủ    Thủ tục hành chính    Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện    Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (30/10/2012)
Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 


9

Tên thủ tục hành chính

Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người sử dụng lao động phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (nếu có) hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời (nếu có) quyết định số người lao động, số ngày và hình thức nghỉ dưỡng sức PHSK sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định; thực hiện chi trả trợ cấp dưỡng sức PHSK cho người lao động; hàng quý hoặc tháng lập Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức PHSK sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nộp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố để quyết toán.

2. Bước 2: BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến để thẩm định, quyết toán, trả kết quả xét duyệt và thông báo quyết toán cùng hồ sơ đã giải quyết cho người sử dụng lao động để quản lý.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

 - Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau do người sử dụng lao động lập (Mẫu số C68a – HD, bản chính);

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản do người sử dụng lao động lập (Mẫu số C69a – HD, bản chính);

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động lập (Mẫu số C70a – HD, bản chính).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

- Người sử dụng lao động giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện

- Danh sách người lao động hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau được duyệt;

- Danh sách người lao động hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được duyệt;

- Danh sách người lao động hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được duyệt.

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau ốm đau (Mẫu số C68a-HD);

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau thai sản (Mẫu số C69a-HD);

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số C70a-HD).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Người lao động sau thời  gian nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định mà sức khoẻ còn yếu.

- Người lao động sau thời  gian nghỉ điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định mà sức khoẻ còn yếu.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007.

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH.

- Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

4592 lượt xem
Tin mới nhất: