Trang chủ    Thủ tục hành chính    Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện    Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN
Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn (24/10/2012)

 

5

Tên thủ tục hành chính

Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Đơn vị sử dụng lao động

- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

- Chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng thời hạn và phương thức đã đăng ký với cơ quan BHXH cho người lao động đến thời điểm giải thể, phá sản.

2. Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị; Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho phòng Thu.

- Phòng Thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) rồi nhập vào chương trình quản lý thu. Chuyển hồ sơ cho Phòng Cấp sổ, thẻ.

- Phòng Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, xác nhận sổ BHXH chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet….

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

a) Đơn vị

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).

- Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)

b) Người lao động

- Sổ BHXH.

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Xác nhận sổ BHXH không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện

- Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C12-TS)

- Xác nhận sổ BHXH

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS)

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

 

Yêu cầu, điều kiện

Không quy định

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số  19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.  

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

18949 lượt xem
Tin mới nhất: