Trang chủ    Thủ tục hành chính    Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện    Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (24/10/2012)

 

7

Tên thủ tục hành chính

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

 

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Đơn vị sử dụng lao động

Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

2. Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị; Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho phòng Thu.

- Phòng Thu: kiểm tra lại hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, ký duyệt vào danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT chuyển hồ sơ cho Phòng Cấp sổ thẻ.

- Phòng cấp sổ thẻ: kiểm tra dữ liệu và hồ sơ, chuyển hồ sơ đã giải quyết cho bộ phận một cửa.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet….

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS).

- Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Quyết định cho phép đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Sổ BHXH, thẻ BHYT

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)

- Sổ BHXH

 

Lệ phí

Không.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS).

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

 

Yêu cầu, điều kiện

Đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số  19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.  

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

 

17936 lượt xem
Tin mới nhất: