Tăng cường công tác lữu trữ quản lý hồ sơ (13/06/2012)

          Thực hiện pháp lệnh lưu trữ quốc gia năm 2004và Nghị định 111/ NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác lưu trữ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác lưu trữ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã  triển khai  hàng năm đối với công tác lưu trữ cụ thể.

          Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và thực tế hoạt động, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã bố trí cán bộ trực tiếp làm công tác lưu trữ thuộc Phòng Tiếp nhận quản lý hồ sơ.

          Đối với các Bảo hiểm xã hội cấp huyện, thị xã, thành phố mỗi đơn vị bố trí 01 cán bộ làm công tác tổng hợp, kiêm công tác lưu trữ hồ sơ. Cán bộ làm công tác lưu trữ là những nhân tố quan trọng trong lưu trữ hồ sơ, có trình độ và phương pháp tổ chức hồ sơ khoa học, nhiệm vụ tiếp nhận phân loại và đưa vào lưu trữ theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

          Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có kho chuyên dụng để lưu trữ và quản lý hồ sơ; giá, hộp, tủ đựng tài liệu, được thực hiện theo tiêu chuẩn kích cỡ quy định có nhãn mác, hồ sơ được xếp trên giá có phương tiện tra cứu từng bước hiện đại hoá bằng tiến hành nhập tài liệu lưu trữ theo chương trình phần mềm trên máy tính, hồ sơ hưởng một lần và các loại khác vào phần mềm quản lý riêng.

          Hiện nay công tác lưu trữ đã đi vào nề nếp, việc khai thác, sử dụng tài liệu phục vụ công tác chuyên môn được tập trung một đầu mối thống nhất tại Bộ phận lưu trữ của Phòng Tiếp nhận quản lý hồ sơ. Khai thác sử dụng tài liệu được thực hiện theo Quy định 1525/QĐ-BHXH ngày 25/12/2009 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội; Quy định 1433/QĐ-BHXH ngày 08/10/2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam .

          Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành các quy định về khai thác hồ sơ, nội quy thực hiện công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ v.v., đồng thời thực hiện nghiêm túc công văn số 955/BHXH-VTTLT ngày 17/3/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; công văn số 45/TTLT-HSTN về việc giao nộp tài liệu lưu trữ vào trung tâm lưu trữ tỉnh của Trung tâm lưu trữ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thông thường bộ phận lưu trữ thực hiện công tác quản lý tài liệu lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ thu bảo hiểm xã hội và hồ sơ các chế độ bảo hiểm xã hội của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và hồ sơ thu bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố, làm thủ tục sao lục hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân.

          Công tác kiểm tra, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ được quan tâm, qua các đợt tập huấn, kiểm tra của Trung tâm lưu trữ tỉnh, Trung tâm lưu trữ  Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cán bộ làm công tác lưu trữ đã cơ bản nắm bắt tốt nhiệm vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả.

          Công tác lưu trữ hồ sơ thường xuyên được đánh giá lồng ghép với hội nghị sơ, tổng kết của ngành, thực hiện chế độ báo cáo thống kê hàng năm và gửi Trung tâm lưu trữ tỉnh theo quy định.

          Để tăng cường công tác lưu trữ của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố ngày được phát triển, đáp ứng  yêu cầu công tác của ngành. Khắc phục được những hạn chế, nhằm  phát huy giá trị tài liệu lưu trữ góp phần phục vụ cho công tác quản lý và phục vụ đối tượng, đảm bảo ổn định tình hình chính trị, xã hội địa phương chúng ta cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung sau:

         - Làm tốt công tác lập hồ sơ hiện hành.

         - Ứng dụng  công nghệ thông tin vào quản lý lưu trữ hồ sơ.

         - Thực hiện tốt các văn bản pháp luật và những văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo hướng dẫn về công tác lưu trữ.  

         - Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện lập và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan của từng cán bộ chuyên quản tại BHXH cấp huyện.                            

  Hoàng Thị Minh Thuận

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

5316 lượt xem
Tin mới nhất: