BHXH tỉnh Yên Bái: Tăng cường mở rộng và đào tạo Nhân viên Đại lý thu BHXH (28/08/2018)

Tính đến hết tháng 7/2018, Yên Bái có 52.531 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 2.227 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 41.734 người tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp và 775.873 người tham gia bảo hiểm y tế (bao gồm cả đối tượng thân nhân quân đội là 5.073 người), chiếm 96% dân số. Toàn tỉnh hiện có 180 xã phường, thị trấn, trong đó có 86 đại lý thu hoạt động và hiện có 299 nhân viên với 242 điểm thu (trong đó: 88 điểm thu xã, phường, thị trấn; 154 điểm thu qua Bưu điện). Hằng năm số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã tăng, tuy nhiên so với tiềm năng và yêu cầu phát triển của ngành thì Yên Bái có số lao động tăng còn chậm. 

BHXH thành phố làm việc với Bưu điện thành phố (Ảnh: Trần Đình Lợi)

Một trong những nguyên nhân, bởi Yên Bái là tỉnh miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có 180 xã, phường, thị trấn thì có tới 81 xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg, trong đó có 02 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải nằm trong 62 huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 21,97%, hộ cận nghèo là 9,95%. Mặc dù dân số toàn tỉnh khá cao (khoảng 810.358 dân số), tuy nhiên tỷ lệ người dân tộc chiếm khoảng 54%. Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, do thường xuyên ảnh hưởng nặng nề của thiên tai bão lũ, nhiều xã vùng cao giao thông chia cắt đi lại rất khó khăn; trong khi đó trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có nơi, có địa phương còn chưa đầy đủ. Nguồn thu- chi còn phụ thuộc ngân sách Trung ương cấp; Tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, không ít đơn vị phải giải thể, phá sản. Việc làm và thu nhập của người lao động còn thấp, bấp bênh, không ổn định. Trong khi đó chính sách BHXH tự nguyện chỉ có hai chế độ (hưu trí và tử tuất). Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến diện bao phủ BHXH, nhất là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của tỉnh hiện nay còn thấp. ( theo số liệu báo cáo BHXH tỉnh thì hiện nay, lực lượng lao động tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh mới chiếm 14,5% trên tổng số lao động, lao động tham gia BH thất nghiệp đạt 8,7% trên tổng số lao động trong độ tuổi....)

Để tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, đạt được chỉ tiêu tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trước yêu cầu đổi mới của Ngành và để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều giải pháp mở rộng đối tượng tham gia đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đề ra ngay trong đầu quý 3/2018 này đó là: Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong chỉ đạo mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH; tập trung đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện truyền thông chính sách pháp luật BHXH; cùng với đó chuyển đổi mạnh mẽ tác phong phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, chuẩn bị đưa một số TTHC ra Trung tâm hành chính công trong tháng 10/2018 để tạo điều kiện giải quyết chế độ cho nhân dân, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYTở địa phương. Đồng thời, tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, hoàn thiện chính sách BHXH cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn đổi mới, hội nhập hiện nay, trong đó có cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, tạo điều kiện cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018 và những năm tiếp theo để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thì ngoài việc tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, phấn đấu mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có điểm thu BHXH tự nguyện, có nhân viên đại lý thu. Tăng cường, thường xuyên đào tạo lại đội ngũ nhân viên Đại lý thu cơ sở, đồng thời phát huy vai trò của mạng lưới Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng, kết  hợp quản lý chặt chẽ đại lý thu BHXH, BHYTvì nhân viên Đại lý thu không chỉ là cầu nối giúp mang chính sách pháp luật BHXH, BHYT đến gần với người dân trong tỉnh hơn mà còn đóng vai trò quan trọng đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Với việc đổi mới các hoạt động truyền thông, cùng với việc tăng cường đạo tạo, mở rộng mạng lưới Đại lý thu cơ sở, hy vọng hết năm 2018 này số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ có những bước chuyển biến tăng nhanh đáng kể và hằng năm sẽ hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, góp phần hoàn thành mục tiêu các Nghị quyết đã đề ra./.

Mai Hiên

129 lượt xem
Tin mới nhất: