Những điểm mới trong quy trình thu, quản lý BHXH, BHYT từ 01/7/2018 (9/08/2018)

Ngày 16/7/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 888/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

1. Về phương thức đóng BHXH (tại Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 7 Quyết định 595): Bổ sung thêm chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại Công ty mẹ.

2. Về lãi suất truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (sửa đổi, bổ sung điểm 4.2 Khoản 4 Điều 38 Quyết định 595):

- Đối với truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN do trốn đóng: Có thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016 thì kj được tính theo mức lãi suất chậm đóng tính theo tháng áp dụng đối với năm 2016; thời gian trốn đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi thì kj được tính theo mức lãi suất chậm đóng tính theo tháng áp dụng đối với từng năm.

- Đối với truy thu BHXH bắt buộc đối với NLĐ sau khi chấm dứt HĐLĐ về nước và do điều chỉnh tăng tiền lương thì kj được tính bằng mức lãi suất đầu tư Quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề năm tính truy thu.

3. Về cấp và quản lý sổ BHXH (sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 46 Quyết định 595):

Người lao động có sổ BHXH bảo lưu quá trình đóng kể cả do BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp, đăng ký tham gia tiếp hoặc giải quyết chế độ. Phòng/Tổ quản lý thu có trách nhiệm đối chiếu nội dung đã ghi trên sổ BHXH với dữ liệu quá trình đóng do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân cung cấp.

4. Về quản lý dữ liệu, giá trị sử dụng thẻ BHYT (sửa đổi, bổ sung Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 47 Quyếtđịnh 595):

Đối tượng quy định tại khoản 1 điều 17 chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 còn sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Phụ lục và biểu mẫu, gồm:

- Phụ lục 01: Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh Sổ BHXH;

- Phụ lục 03: Sửa đổi, bổ sung các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, ghi, điều chỉnh thẻ BHYT;

- Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (có hướng dẫn kèm theo)

                                                                                                     Bích Hoa - Phòng tiếp nhận & Trả KQTTHC

108 lượt xem
Tin mới nhất: