Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ (6/07/2018)

Kể từ ngày 01/7/2018 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ có hiệu lực, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Thực hiện Công văn số 2332/BHXH-TCKT ngày 25/6/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thông báo cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 07/2018.

Theo đó, để kịp thời đảm bảo cho đối tượng thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội được lĩnh lương mới ngay trong tháng 7/2018. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho 100% đối tượng hưởng (38.042 lượt người) với số tiền chi trả là 142 tỷ 103 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan Bưu điện tổ chức chi trả kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng thời gian và hợp đồng đã ký kết giữa hai ngành.

                                                               Lương Thuỷ Anh - Phòng Chế độ BHXH

 

193 lượt xem
Tin mới nhất: