Từ 1/7/2018: Thay đổi mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (6/07/2018)

Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Theo đó áp dụng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN từ ngày 01/7/2018; cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ –BNN là đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP.

b) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định Điểm g, Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014. Cụ thể: (bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng trợ cấp một lần) và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH năm 2014. Cụ thể: (bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần).

c) Các đối tượng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tại Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 05/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty Cổ phần có vốn nhà nước chi phối.

1.2. Các đối tượng nêu tại Điểm 1.1 Mục này đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN căn cứ tiền lương (theo hệ số lương), phụ cấp (theo hệ số nếu có quy định) tính theo mức lương cơ sở mới là: 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2018 trở đi.

2. Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 01/7/2018 cao nhất là 27.800.000 đồng/tháng (1.390.000 đồng/tháng x 20 lần).

3. Áp dụng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng tính mức đóng BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT.

3.1. Đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT: từ ngày 01/7/2018 trở đi mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/7/2018 thì từ ngày 01/7/2018 trở đi cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng.

3.2. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2018 trở đi: Mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng.

Lưu ý: Trường hợp đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã đóng BHYT một lần cho 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng mà trong thời gian này Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở thì không phải đóng bổ sung chênh lệnh theo mức lương cơ sở mới.

          Đức Thành

191 lượt xem
Tin mới nhất: