Yên Bái: Hỗ trợ Cán bộ, công chức và Lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã (14/06/2018)

Tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. 

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng bao gồm: Cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã; Cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Người làm việc trong biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao tại các hội, các quỹ.

Theo đó, Nghị Quyết quy định rõ đối tượng không được áp dụng, cụ thể: 

Các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn dưới 12 tháng đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật; Cán bộ, công chức, viên chức chưa làm việc đủ thời gian cam kết với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc khi được hưởng chính sách ưu đãi, thu hút của tỉnh; Công chức, viên chức có trình độ tiến sỹ; thạc sỹ; bác sĩ; dược sĩ đại học trở lên; Các đối tượng đang trong thời gian thực hiện việc luân chuyển, biệt phái; đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Về điều kiện áp dụng trong Nghị quyết này nêu rõ: Trong quá trình thực hiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này có nguyện vọng thôi việc và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

Về Mức hỗ trợ

Đối tượng thôi việc theo nguyện vọng quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND, ngoài được hưởng các chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật còn được tỉnh hỗ trợ một lần với mức 500.000 đồng/01 tháng làm việc có đóng bảo hiểm xã hội (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh). Mức hỗ trợ tối đa không quá 150.000.000 đồng/người.

Về Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương; Thời gian thực hiện được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Đây là một chủ trương đúng đắn và cần thiết của Tỉnh Ủy, Chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để khuyến khích và hỗ trợ cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, từ đó giúp cho tỉnh Yên Bái tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức đơn vị đảm bảo tinh gọn, hợp lý; tạo cơ sở cho việc bố trí đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương./.

Bạn đọc có thể tham khảo nội dung Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và Hướng dẫn số 107/HD-UBND tỉnh ngày 18/5/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 trên Trang Web của BHXH tỉnh Yên Bái./.

CTV: Mai Hiên

275 lượt xem
Tin mới nhất: