Tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tối đa 30% kinh phí (14/06/2018)

Để thu hút được người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong những năm qua cơ quan Bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến huyện đã tích cực tuyên truyền chính sách ưu việt của Đảng và nhà nước; tuyên truyền quyền lợi, chế độ khi tham gia được hưởng chính sách. Phối hợp với các hội: Hội phụ nữ, Hội Nông dân, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền địa phương để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện. Đặc biệt BHXH tỉnh Yên Bái tích cực phối hợp với ngành Bưu điện tăng cường hướng dẫn đại lý thu, bưu điện văn hoá xã xuống các thôn bản, tổ dân phố vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXHtự nguyện; chỉ đạo BHXH cấp huyện phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn để mở rộng đại lý thu xã, phường, thị trấn; phấn đấu mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có nhân viên đại lý thu, hoặc điểm thu BHXH tự nguyện; mở các lớp tập huấn chính sách BHXH tự nguyện đối với nhân viên đại lý thu để phối hợp tuyên truyền, tư vấn đến người dân; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đối với BHXH cấp huyện và từng đại lý thu bưu điện các huyệndo vậy đến tháng 5/2018 toàn tỉnh Yên Bái đã có 3.285 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong đó Thành phố Yên Bái có 980 người; Văn Chấn có 709 người; Yên Bình 511 người, số còn lại ở các huyện khác trong tỉnh. Hiện nay số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn thấp, đặc biệt huyện Mù Cang Chải chỉ có 44 người tham gia, huyện Trạm Tấu mới có 18 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Mặc dù đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng hằng năm, tuy nhiên việc mở rộng đối tượng tham loại hình gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục gặp rất nhiều khókhăn, nhất là ở các huyện nghèo, những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đa phần hộ dân làm nghề nông nghiệp, nghề tự do nên thu nhập chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hiện tại mà ít có tiền dôi dư. Phần lớn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên là những lao động trước đó đã tham gia BHXH bắt buộc, đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH và một số ít người lao độnglàm nghề tự do có thu nhập cao còn Người lao động có thu nhập trung bình và thấp thì hầu như họ không tham gia. 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong các chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/2008 theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; trong đó có các nội dung quy định về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, mức hưởng các chế độ BHXH tự nguyện. Đến ngày 20/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật BHXH số 58/2014/QH13 thay thế Luật BHXH năm 2006 quy định về chính sách BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Theo đó, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện không khống chế trần tuổi. Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên đều được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Để tạo điều kiện, hỗ trợ thêm kinh phí cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày 29/12/2015 Chính phủ đã ban hành ghị định số 134/2015/NĐ-CP quy địnhkể từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn).

Mức hỗ trợ: Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo; Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; Bằng 10% đối với các đối tượng khác. Nhà nước cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.Cụ thể: Hỗ trợ tiền đóng bằng 10% của mức đóng theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn (tương ứng 15.400 đồng/tháng). Trường hợp người lao động thuộc diện cận nghèo thì mức hỗ trợ là 25% (tương ứng với 38.500 đồng/tháng); người lao động thuộc diện nghèo thì mức hỗ trợ là 30% (tương ứng 46.200 đồng/tháng)

Theo quy định tại Nghị định 134, thì việc hỗ trợ tiền đóng BHXH của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2018. Không hỗ trợ tiền đóng đối với thời gian đóng BHXH tự nguyện trước ngày 1/1/2018, trừ trường hợp đóng một lần cho những năm còn thiếu. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Theo đó, Phương thức hỗ trợ cũng được quy định rõ:Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ sẽ nộp số tiền đóng BHXH phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHXH tự nguyện do cơ quan BHXH chỉ định.

Về phía cơ quan BHXH, định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan BHXH tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền, ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mẫu do BHXH Việt Nam ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHXH;

Đối với cơ quan Tài chính, căn cứ quy định về phân cấp quản lý ngân sách của địa phương và bảng tổng hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do cơ quan BHXH chuyển đến, có trách nhiệm chuyển kinh phí vào quỹ BHXH mỗi quý một lần; chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 hàng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí hỗ trợ vào quỹ BHXH của năm đó.

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương ngân sách khó khăn.

Theo đó, để được hưởng hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia BHXH tự nguyện cần làm hồ sơ hưởng hỗ trợ, bao gồm: Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện đối với trường hợp đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu; Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân đối với trường hợp đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện./.

Mai Hiên

173 lượt xem
Tin mới nhất: