Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong công tác khám, chữa bệnh BHYT cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh yên Bái (2/05/2018)

Ngày 16/4/2018, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Công Văn số 650/UBND-VX chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác khám, chữa bệnh BHYT cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Chính phủ về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung:

Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Chủ động thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế để sớm hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác giám địnhvà tăng cường công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; ngăn ngừa và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phối hợp với Sở Y tế trong việc phân bổ kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Chủ động phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trong việc tra cứu thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế và lịch sử khám chữa bệnh để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các cơ sở lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Đối với Sở Y tế: 

Chủ trì, phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 để sớm đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh; triển khai lộ trình thông tuyến bảo hiểm y tế theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế trong khám chữa bệnh; xử lý nghiêm việc lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 Chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời việc gửi dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế và lịch sử khám chữa bệnh để ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, phát hiện và thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội những trường hợp vi phạm về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để xử lý.

 Chủ trì, phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm y tế để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh, Cổng thông tin điện tử tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế để người dân hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo chính quyền cơ sở phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế, để người dân nhận thức đúng về bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng, là cơ chế tài chính có hiệu quả trong việc bảo đảm quyền chăm sóc.

Mai Hiên - BHXH tỉnh Yên Bái

572 lượt xem
Tin mới nhất: