Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn Tỉnh Yên Bái (18/04/2018)

Theo báo cáo đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Mặc dù trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” tỉnh Yên Bái đã gặp không ít khó khăn thách thức, bởi Yên Bái là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, toàn tỉnh có 30 dân tộc sinh sống trên địa bàn, trình độ dân trí còn thấp và chưa đồng đều, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, đời sống của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh còn thấp; nguồn, thu chi còn phụ thuộc ngân sách Trung ương cấp; các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, trong đó người dân tộc thiểu số, người nghèo chiếm tỷ lệ khá lớn. Tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, không ít đơn vị phải giải thể, phá sản. Việc làm và thu nhập của người lao động còn thấp và không ổn định.  

Nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT của một số đơn vị sử dụng lao động và bản thân người lao động, người dân còn hạn chế nhất định; nhiều doanh nghiệp đang sử dụng lao động chưa tham gia hoặc tham gia không đầy đủ số lao động, lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT chậm so với thời gian thực tế làm việc; tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn xảy ra hằng năm. Mức đóng BHXH tự nguyện cao so với thu nhập của không ít người lao động, trong khi đó chế độ được hưởng theo quy định chỉ có 02 chế độ hưu trí và tử tuất. Do vậy, chưa thu hút đông đảo người dân tham gia loại hình BHXH tự nguyện,năm 2012 toàn tình mới có 1.262 người tham gia BHXH tự nguyện, có 47.090 người tham gia BHXH bắt buộc; 35.296 người tham gia BH thất nghiệp và 661.402  người tham gia BHYT.

Từ khi có Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; Cấp Uỷ, Chính quyền và các ngành các cấp trong tỉnh đã tích cực vào cuộc, chủ động ban hành nhiều chương trình hành động thực hiện, hằng năm ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh do vậy đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người lao động, đến sự chủ động phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể với cơ quan BHXH trong công tác tuyên truyền, vận động, nhất là trong công tác phối hợp triển khai thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và trong giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động; quyền lợi của người lao động và nhân dân khi tham gia BHXH, BHYT luôn được đảm bảo, do vậy đã tạo được niềm tin trong nhân dân và người lao động.

Để đạt được những thành tựu đó, trong những năm qua tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị bằng những văn bản cụ thể:Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Công văn số 775-CV/TU, ngày 04/12/2012 để triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; ban hành Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 11/01/2013 yêu cầu đẩy mạnh học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 47-CTr/TU, ngày 27/03/2013 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW sát hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Yên Bái. 

Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái cũng đã cụ thể hóa ban hành nhiều văn bản gồm: Công văn số 844/UBND-VX, ngày 08/5/2013 xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về BHXH, BHYT; Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 22/8/2014 về việc thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Công văn số 995/UBND-VX, ngày 19/5/2015 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; Công văn số 2457/UBND-VX, ngày 26/10/2016 về triển khai Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chỉ tiêu bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020. 

Trên cơ sở văn bản của cấp trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, các ngành và các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm cụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị đã xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết theo định hướng chung của tỉnh. Đồng thời, đưa các chỉ tiêu về thực hiện chính sách bảo hiểm vào trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và xem đây là một tiêu chí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị

Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm đẩy mạnh. Các sở,ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã phối hợp triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT. Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, như: tổ chức hội nghị, đối thoại trực tiếp, thi tìm hiểu pháp luật, phát tờ rơi, tờ gấp, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích ...với các nội dung tuyên truyền trọng tâm như: đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ khi tham gia BHXH, thủ tục hồ sơ đóng BHXH, BHYT, giải quyết hưởng chế độ chính sách BHXH, BHYT. Tỉnh cũng đã chỉ đạo đổi mới tuyên truyền các chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến cán bộ, nhân dân trong tỉnh; thực hiện ký kết các quy chế, kế hoạch phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan tuyên truyền với Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ký kết quy chế phối hợp liên ngành về công tác  BHXH, BHYT; xây dựng chuyên trang chuyên mục, đăng tải nhiều tin bài viết về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đăng tải 175 bài viết trên trang tuyên truyền về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; phát sóng gần 1.500 phóng sự, tin, bài và truyền tải trên 200 văn bản. Tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW cho đội ngũ báo cáo viên; đưa thông tin về các chính sách, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện BHXH, BHYT vào Bản tin Thông Báo Nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phục vụ cho sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Tỉnh đã chỉ đạo BHXH tỉnh phối hợp với phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, tuyên truyền trực quan, đối thoại cho các nhóm đối tượng tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội, nhất là nông dân, người lao động tự do và các hộ cận nghèo. Trong 5 năm qua BHXH tỉnh đã tổ chức gần 400 hội nghị với hơn 27.500 lượt người tham gia, tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH cho cán bộ, viên chức trong ngành, đại lý thu và cộng tác viên. Lắp đặt 02 cụm Pano và gần 2.000 băng rôn tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN. In và phát hành trên 500.000 tờ gấp tuyên truyền về BHYT học sinh, sinh viên, BHYT hộ gia đình, những điều cần biết về BHXH bắt buộc, những điều cần biết về BHXH tự nguyện. Mỗi năm, BHXH tỉnh đặt mua hơn 15.000 tờ báo BHXH, gần 9.000 cuốn tạp chí BHXH để gửi đến các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh nhằm cập nhật thông tin, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện, BHYT học sinh đến với phụ huynh học sinh và nhân dân. 

Thông qua hoạt động tuyên truyền, nhận thức của cấp ủy chính quyền địa phương, của người sử dụng lao động về vị trí và tầm quan trọng của BHXH, BHYT từng bước được nâng lên; việc thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động tốt hơn; nhận thức của nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên về quyền và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT đã thay đổi căn bản; người lao động đã thấy rõ hơn trách nhiệm và đòi hỏi người sử dụng lao động thực hiện chính sách để tự bảo vệ quyền lợi của mình, qua đó hằng năm đã tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT.Theo số liệu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ-TW của Tỉnh ủy Yên Bái ( báo cáo số 258-BC/TU ngày 30/3/2018) đến hết năm 2017 toàn tỉnh đã có  53.411 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 6.321 người so với cùng kỳ năm 2012; Số người tham gia BHXH tự nguyện 3.213 người, tăng 1.951 người so với cùng kỳ năm 2012; số người tham gia BH thất nghiệp lên đến 42.921 người, tăng 7.625 người so với cùng kỳ năm năm 2012. Đặc biệt có sự tăng nhanh vượt bậc về số người tham gia BHYT, hết năm 2017 có 774.177 người tham gia BHYT, tăng 112.775 người so với năm 2012 và tỷ lệ bao phủ đạt trên 95%, vượt 6,2% so với chỉ tiêu bao phủ BHYT do Chính phủ giao (88,8%). 

Công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT đã từng bước được nâng lên. Chất lượng dịch vụ công trong thực hiện chính sách chế độ BHXH BHYT ngày một tốt hơn; việc giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT được thực hiện niêm yết công khai minh bạch các quy trình giải quyết TTHC tại trụ sở làm việc BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện; việc quản lý hoạt động khám chữa bệnh BHYT, cũng như chất lượng phục vụ và các dịch vụ y tế được cải thiện; quyền lợi của đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng được đảm bảo do việc mở rộng phạm vi thanh toán; các nhóm đối tượng người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em .. đều được hỗ trợ mua thẻ BHYT và được chăm sóc sức khỏe thông qua quỹ KCB BHYT.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các chế độ chính sách và quản lý về BHXH, BHYT đã có bước đột phá không chỉ tiết kiệm được thời gian, giảm phiền hà cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động mà còn bảo đảm tốt hơn tính công khai, minh bạch trong các giao dịch và trong giải quyết chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đến nay đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử qua mạng internets và thực hiện tiếp nhận, trao trả hồ sơ giao dịch qua dịch vụ công được 26/28 thủ tục hành chính, đã đạt được mức độ 3. Đã giảm bớt thời gian chờ đợi, bảo đảm tính công khai, minh bạch ngày càng tốt hơn, tránh gây phiền hà cho đối tượng. Đặc biệt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT đã được triển khai một cách đồng bộ. Từ ngày 01/7/2016 đến nay, hệ thống thông tin giám định BHYT được triển khai đồng bộ tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên dữ liệu chi phí khám chữa bệnh BHYT được kết nối đồng bộ với tất cả đầu mối cơ sở y tế trên một nền tảng ứng dụng quản lý điều hành thống nhất, được coi là bước đột phá mạnh mẽ của ngành BHXH trong công tác giám định, quản lý, sử dụng quỹ KCB  BHYT bằng công nghệ thông tin. Hệ thống tổ chức, bộ máy trực tiếp làm công tác BHXH từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn củng cố theo quy định, đã đáp ứng chức năng, nhiệm vụ của ngành BHXH. Vv...

Có được kết quả đó, trước tiên phải nói đến công tác quán triệt triển khai đồng bộ Nghị quyết và Quyết định của Chính phủ đến với các cấp, các ngành trong tỉnh; sự quyết liệt của cả hệ thống Chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động và cam kết trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, của ngành BHXH tỉnh trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu các chương trình, quyết định, kế hoạch hằng năm, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện hàng năm. 

 Hai là, chú trọng lãnh đạo, thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách chế độ và công tác BHXH, BHYT;  để mọi cán bộ, Đảng viên và mọi người dân cũng như người lao động nâng cao hiểu biết, có ý thức tham gia và tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình theo quy định của pháp luật.

Ba là, chú trọng thường xuyên nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ CCVC công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT và CCVC trực tiếp làm công tác BHXH để làm tốt công tác tham mưu và thực hiện các chủ trương chính sách về BHXH, BHYT tại địa phương. Bên cạnh đó phải chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TT hành chính, tập trung vào việc đơn giản hóa các TTHC; xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia, thụ hưởng các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 

Bốn là, các sở, ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; tham mưu cho tỉnh ban hành các chỉ tiêu cụ thể về thực hiện công tác BHXH, BHYT.

Tuy thành quả đạt được sau 5 năm đã tạo những chuyển biến tích cực, đảm bảo an sinh xã hội, nhưng bên cạnh đó tỉnh Yên Bái vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, thách thức không nhỏ, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết số 21-NQ/TƯ đề ra. Mục tiêu về BHXH bắt buộc và BH thất nghiệp chưa đạt, thấp hơn nhiều so với mục tiêu Nghị quyết: Lực lượng lao động tham gia BHXH mới chiếm 14,5% trên tổng số lao động, trong khi mục tiêu Nghị quyết là khoảng 50%; lao động tham gia BH thất nghiệp đạt 8,7% trên tổng số lao động trong độ tuổi, còn mục tiêu Nghị quyết là khoảng 35%.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đa phần lực lượng lao động tự do trên địa tỉnh chưa tham gia BHXH tự nguyện, việc tuyên truyền đến các đối tượng này ở một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa sâu, có nơi còn mang tính hình thức, thiếu sự quyết liệt trong phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Nhận thức và tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Tinh thần phục vụ của một số cán bộ y tế có lúc còn gây bức xúc cho người dân; do nhận thức và trách nhiệm của một số doanh nghiệp, tổ chức lao động và người lao động trong tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp chưa tốt. Một số chủ sử dụng lao động cố tình không tham gia BHXH, BHYT cho người lao động hoặc chỉ tham gia cầm chừng, mang tính đối phó; một số khác cố tình chiếm dụng, không trích đóng, để nợ đọng BHXH, BHYT số tiền lớn, thời gian kéo dài đã gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong quá trình giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động. Vv...

Nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2020

Để hoàn thành được mục tiêu mà Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị đề ra. Trước những khó khăn và thách thức, Tỉnh Yên Bái đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để khắc phục những tồn tại hạn chế; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết số 21-NQ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.Chỉ đạo ngành BHXH tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp với các ngành, các cấp, các đơn vị sử dụng lao động để tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, góp phần đảm bảo chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Mặt khác tỉnh đề nghị, kiến nghị: 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo và có chủ trương thích hợp để vừa mở rộng được đối tượng tham gia vừa nâng cao mức đóng BHXH, BHYT đối với các đối tượng có nhu cầu và điều kiện để đáp ứng được yêu cầu chính đáng, thích hợp của từng loại đối tượng, vừa nâng cao được chất lượng dịch vụ, vừa cân đối được quỹ BHXH, BHYT.

Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất với Quốc hội, Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo và hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về BHXH, BHYT, BHTN; vị trí, chức năng, thẩm quyền thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT; quy trình xử lý đối với cá nhân, tổ chức không chấp hành các quyết định xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, sửa đổi ban hành những quy định về đóng BHXH, BHYT (đối tượng tham gia BHXH, tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH...), giải quyết hưởng BHXH, BHYT, BHTN, để thực hiện ngày càng tốt hơn những quyền lợi mà người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thụ hưởng, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn chủ trương đường lối của Đảng về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

 Bộ Tài chính, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam thống nhất hướng dẫn cụ thể việc thu tiền đóng BHYT đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chậm được cấp thẻ BHYT. Để nghị Bộ Tài chính hằng năm cấp phát đủ và kịp thời ngay kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ tiền đóng BHYT để các địa phương kịp thời triển khai thực hiện

 Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong triển khai thực hiện BHYT. Chỉ đạo các Sở Y tế và các cơ sở y tế kiểm soát chi phí KCB chặt chẽ; liên thông dữ liệu, chuẩn hóa các danh mục dùng chung toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình KCB, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT ở các địa phương, cơ sở trong cả nước. /.

Mai Hiên

770 lượt xem
Tin mới nhất: