Bổ sung chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra trong quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT. (19/03/2018)

Ngày 20/9/2017, Bộ Y tế  đã ban hành 9 Bảng quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám - chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Bên cạnh đó, Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT thì 9 bảng quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế BHYT, bao gồm:

1. Bảng 1: Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

2. Bảng 2: Chỉ tiêu chi tiết thuốc thanh toán bảo hiểm y tế;

3. Bảng 3: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư thanh toán bảo hiểm y tế;

4. Bảng 4: Chỉ tiêu chỉ số kết quả cận lâm sàng;

5. Bảng 5: Chỉ tiêu theo dõi diễn biến lâm sàng;

6. Bảng 6: Danh mục nhóm theo chi phí;

7. Bảng 7: Danh mục mã khóa;

8. Bảng 8: Danh mục mã tai nạn thương tích;

9. Bảng 9: Danh mục mã gói thầu và mã nhóm thầu của thuốc.

So với Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 2/6/2017, ngoài một số điều chỉnh trong các bảng từ 1 - 8, quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT mới ban hành đã được bổ sung “Bảng 9-Danh mục mã gói thầu và mã nhóm thầu của thuốc”.

Theo đó, Quyết định số 4210/QĐ-BYT cũng đã nêu rõ, thông tin trong các bảng trên sử dụng bộ mã phông chữ theo tiêu chuẩn Unicode 8-bit (UTF-8), mô tả theo định dạng XML (eXtensible Markup Language).

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm gửi dữ liệu điện tử về Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ http://congdulieuyte.vn và Cổng tiếp nhận hệ thống thông tin giám định BHYT của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn theo các thông tin trong “Bảng 1-Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT”; “Bảng 2-Chỉ tiêu chi tiết thuốc thanh toán BHYT” và “Bảng 3-Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư thành toán BHYT” quy định tại Điều 1 của Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế kể từ ngày 31/10/2017.

Theo đó quy định tại Quyết định số 4210/QĐ-BYT thì kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc chuyển dữ liệu điện tử Bảng 4, Bảng 5 quy định tại Điều 1 Quyết định 4210/QĐ-BYT.

Mai Hiên

906 lượt xem
Tin mới nhất: