BHXH tỉnh Yên Bái kịp thời chỉ đạo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp và cấp, phát thẻ BHYT đối với người thụ hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh (12/02/2018)

Thực hiện Công văn số 176/BHXH-TCKT, ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02 và tháng 3 năm 2018 cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Ngày 22 tháng 01năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn chỉ đạo BHXH các huyện và phòng chuyên môn phối hợp với Bưu điện thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người thụ hưởng trên địa bàn toàn tỉnh tháng 02 và 3 trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 để đối tượng an tâm, phấn khởi đón Tết, cụ thể:

Đối với công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Yêu cầu: việc chi trả các chế độ BHXH phải thực hiện đầy đủ theo tinh thần Quyết định số 828/QĐ-BHXH  ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và Hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng do BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã ký kết.

Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả tháng 02, tháng 3 năm 2018 và tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch. Hướng dẫn Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng trong và sau thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 02, tháng 03 năm 2018 để rà soát, đối chiếu các trường hợp người hưởng biến động như: Người hưởng chết; người hưởng xuất cảnh trái phép; người hưởng bị toà án tuyên bố mất tích; người hưởng đề nghị thay đổi nơi nhận, hình thức nhận chế độ trong địa bàn tỉnh… để lập danh sách báo giảm trên Mẫu số 9a-CBH gửi BHXH huyện, thị xã, thành phố theo thời gian quy định vào kỳ chi trả lương tháng 04 năm 2018.Trả thẻ BHYT cho người hưởng mới, người hưởng có yêu cầu đổi nơi khám chữa bệnh, tránh tình trạng người hưởng chưa được nhận thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh.

Đối với việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp phát thẻ BHYT

BHXH các huyện chủ động liên hệ với BHXH tỉnh để nhận Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp, tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 và Hợp đồng dịch vụ số 1565/BHXHYB-BĐTYB ngày 29/12/2016.Thực hiện chi trả cho người hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, chuyển tiền cho bưu điện huyện để bưu điện huyện thực hiện chi trả cho người hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp tập trung tại trung tâm bưu điện huyện khi người hưởng đến nhận chế độ. Tiếp nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH để chuyển cho người hưởng.Vào ngày mùng 05 tháng sau, tổng hợp số tiền đã chi trả, thực hiện quyết toán số tiền đã chi, số tiền chưa chi theo mẫu số C74-HD chuyển Phòng KH-TC BHXH tỉnh theo đúng thời gian để Phòng Chế độ BHXH lập Danh sách tiếp tục chi trả khi người hưởng đến nhận trợ cấp.

Đối với BHXH các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với Bưu điện thực hiện báo tăng, giảm đối tượng hưởng lương hưu biến động trong kỳ chi trả lương tháng 02 và tháng 3 năm 2018 để báo cáo về BHXH tỉnh trước kỳ chi trả lương tháng 04 năm 2018.Căn cứ hồ sơ do BHXH tỉnh chuyển (hồ sơ xét duyệt mới, hồ sơ chuyển đến sau khi đã in và tổ chức chi trả xong lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 02, tháng 3 năm 2018) để thực hiện chi trả theo đúng quy định. Đồng thời cấp, trả thẻ BHYT cho người hưởng.Phối hợp với Phòng Chế độ BHXH, Phòng KH-TC, Phòng TN và Trả KQTTHC theo dõi các hồ sơ chi trả trên mẫu số 17-CBH để hoàn thiện đưa vào lưu trữ và tiếp tục in Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 năm 2018 theo đúng quy định./.

Lương Thủy Anh - Phòng Chế độ BHXH tỉnh

1739 lượt xem
Tin mới nhất: