Một số điểm mới khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn thành phố Yên Bái kể từ ngày 01/01/2018 (12/02/2018)

Nghị định 141/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành Công văn số 1516/SLĐTBXH-LĐVL ngày 12/12/2017 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng ở tỉnh Yên Bái từ ngày 01/01/2018.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc mức thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Trường hợp qua đào tạo cộng thêm 7%; nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại cộng tiếp thêm 5%, hoặc làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại thì cộng tiếp thêm 7%, cụ thể áp dụng trên địa bàn thành phố Yên Bái (thuộc vùng III), cụ thể như sau:

Mức lương tối thiểu vùng là 3.090.000 đ/tháng.

Mức lương trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề): 3.090.000 + (3.090.000 x 7%) = 3.306.300,đ 

Nghị định nêu rõ, khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng mới, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp./.

BHXH thành phố Yên Bái

2154 lượt xem
Tin mới nhất: