BHXH tỉnh Yên Bái: Tổng kết công tác phối hợp liên ngành thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (12/02/2018)

Chiều 06/02/2018, tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh Yên Bái cơ quan thường trực liên ngành đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội ( BHXH), Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và các đ/c đại biểu thay mặt các ngành tham gia Liên ngành gồm:

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy khối doanh nghiệp; Ban văn hóa xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Sở lao động thương binh & xã hội; Sở tài chính; Sở Nội vụ; Sở Y tế; Sở giáo dục & đào tạo tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Liên minh hợp tác xã; Hội nông dân; Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Yên Bái; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Ngân hàng đầu tư; Bưu điện tỉnh Yên Bái; Cục thuế tỉnh; Cục thi hành án tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Liên Việt và BHXH tỉnh Yên Bái, cơ quan thường trực liên ngành - Chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2017 và các ý kiến tham gia của các sở, ban ngành, hội đoàn thể thống nhất đánh giá: Yên Bái là một tỉnh miền núi, kinh tế xã hội còn kém phát triển, hoạt động SX-KD của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; thu nhập và đời sống của người lao động còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao. một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị thua lỗ, người lao động không có  việc làm; một số đơn vị sử dụng lao động trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Xong sự nghiệp an sinh xã hội trong tỉnh nói chung, đặc biệt công tác BHXH, BHYT luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh; sự chỉ đạo trực tiếp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân; sự nỗ lực cố gắng của ngành BHXH nên đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để Liên ngành và BHXH tỉnh Yên Bái hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2017.

- Năm 2017, tăng mới thêm 95 đơn vị SDLĐ;  2.473 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt hơn 101% kế hoạch nhà nước giao.

- Công tác thu BHXH được 1.334,446 tỷ/ 1.280 tỷ đồng kế hoạch; đạt 104,2% kế hoạch giao. 

- Số đơn vị nợ đến 31/12/2017 là 180 đơn vị, với số tiền 24,223 tỷ đồng; tỷ lệ nợ chỉ chiếm 1,89% tổng số phải thu. (không bao gồm nợ ngân sách nhà nước còn nợ riêng năm 2017 gần 40 tỷ đồng). Tỷ lệ nợ trung bình chung của cả nước hơn 2,9%.

- Công tác chi chế độ BHXH: Đã giải quyết chế độ cho 1.629 hồ sơ dài hạn; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 27.158 lượt người với số tiền trên 66 tỷ đồng; xét hưởng trợ cấp một lần 5.784 người; số lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp 1.861 lượt người; tiếp nhận giải quyết các hồ sơ khác 3.315 hồ sơ; quản lý, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 37.902 lượt người với số tiền trên 1.500 tỷ đồng; bảo đảm an toàn quỹ tiền mặt; quyền lợi được hưởng của đối tượng được đảm bảo.

- Công tác Giám định BHYT: Thực hiện giám định chi phí KCB BHYT tại cơ sở, phối hợp với các cơ sở KCB đảm bảo quyền lợi cho 1.452.451lượt người bệnh, ước chi năm 2017 hơn  811,643  tỷ đồng  chi phí KCB BHYT, tăng hơn so với cùng kỳ 2016 là 187,7  tỷ đồng; ước vượt dự toán BHXH Việt Nam giao năm 2017 là 70 tỷ đồng.  Tần suất KCB 1,9 lượt/thẻ.

- Một trong những khâu đột phá của ngành BHXH năm 2017 là tăng cường cải cách TTHC. Đến nay đã có 26/ tổng số 28 TTHC hiện có đã được giao dịnh qua hồ sơ điện tử hoặc qua dịch vụ công ích (giao dịch qua bưu điện). Đã bảo đảm tốt hơn tính khách quan, minh bạch trong giải quyết chế độ chính sách và giảm nhanh thời gian giao dich và thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân. BHXH tỉnh rất trú trọng động viên , giáo dục và có những giải pháp thích hợp để kiểm tra, giám sát các công việc liên quan đến trực tiếp giao dịch với các tổ chức cá nhân của đội ngũ cán bộ CCVC để tăng cường tính công khai, minh bạch hướng tới ngày càng làm hài lòng đối tượng được phục vụ hơn.

- Công tác Thu, Cấp sổ, thẻ; Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, Kế hoạch tài chính, Tổ chức hành chính, Thanh tra, Kiểm tra và các công tác khác đều hoàn thành toàn diện và hoàn thành vượt mức kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Tại Hội nghị các ngành trong liên ngành thống nhất: Để đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch, chỉ tiêu nhà nước giao năm 2018, công tác phối hợp liên ngành thực hiện chính sách BHXH, BHYT cần  tập trung vaog một số nhiệm vụ trọng tâm sau;

Tập trung triển khai các nhóm giải pháp như: Chỉ thị Số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, Công văn số 58/BHXH-CSYT ngày 05/01/2017 của BHXH Việt Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chính sách BHYT. Trú trọng tuyên truyền về thực hiện chủ trương tiến tới thực hiện BHYT toàn dân; Luật BHYT số 46/2014/QH13 (sửa đổi) và Luật BHXH số 58/2014/QH13.

Tiếp tục duy trì và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, Nghị quyết 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đạt được mục tiêu của Quyết định số 538 /QĐ-TTg ngày 29/3/2013 phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020, Quyết định 1167/QĐ-TTg, Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các hình thức tổ chức tư vấn, đối thoại trực tiếp, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho cơ sở.

Tăng cường phối hợp tổ chức các cuộc giám sát và thanh tra liên ngành đối với các đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT và kiểm tra các cơ sở KCB trong việc tổ chức KCB và sử dụng quỹ KCB BHYT theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; thực hiện công tác thu và thu hồi nợ đọng; xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN khi Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. 

Rà soát lại quy chế phối hợp, bổ sung nội dung quy chế phối hợp cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng ngành, Bảo đảm quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động và nhân dân trong tỉnh góp phần bảo đảm an toàn và an sinh xã sinh xã hội.

                                                                                  Vũ Xuân Tho - Phòng Thanh tra Kiểm tra BHXH tỉnh

772 lượt xem
Tin mới nhất: