Bảo hiểm xã hội Văn Yên góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn (22/01/2018)

Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên hiện đang quản lý 211 đơn vị thu với trên 119 nghìn đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội(BHXH), bảo hiểm y tế(BHYT), Trong đó có 41 công ty, doanh nghiệp; 124 đơn vị HCSN và 46 đơn vị là hộ kinh doanh cá thể, HTX. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ngành giao về công tác thu, chi BHXH, BHYT, giám định chi phí về BHYT và giải quyết chế độ chính sách. Tăng cường thực hiện các giải pháp, đẩy mạnh hoạt động thu, thu nợ, tuyên truyền các chế độ chính sách mới, tập trung bám sát từng đơn vị để kịp thời thông báo số nợ cho chủ sử dụng lao động và người lao động biết, đảm bảo số thu BHXH - BHYT theo kế hoạch; Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính, chế độ chính sách “một cửa liên thông” và thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT; không ngừng khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình...

Để đẩy mạnh công tác thu, BHXH huyện đã tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn có biện pháp thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm đối với người lao động. Nhiều đơn vị, công ty, doanh nghiệp đã nâng cao nhận thức về nghĩa vụ cũng như quyền lợi khi thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH huyện tăng cường công tác giải quyết các thủ tục hành chính;  Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ cho các đơn vị sử dụng lao động; hướng dẫn các đơn vị đăng ký, cài đặt phần mềm thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Tính đến ngày 31/12/2017 có 151/170 đơn vị đăng ký, cài đặt giao dịch điện tử và có 150 đơn vị thường xuyên hoạt động giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH đạt 88,8% kế hoạch giao năm 2017. Công tác quản lý thu, thu nợ được thực hiện nhiều biện pháp, như cử cán bộ thường xuyên đến các đơn vị,  công ty, doanh nghiệp để đôn đốc, nhắc nhở chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định,  do vậy tính đến hết ngày 31/12/ 2017 đã giảm tỷ lệ nợ BHXH xuống còn dưới 2% trên tổng số thu.  Năm 2017 tổng số thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp(BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên thu được 73,2 tỷ đồng, tăng 5,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016, đạt 100% kế hoạch giao.

Xác định rõ tầm quan trọng, ý nghĩa đó, là cơ quan trực tiếp triển khai, thực hiện chính sách về BHXH - BHYT, BHXH huyện Văn Yên đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân khi tham gia BHXH - BHYT. Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN được đẩy mạnh, giúp nhân dân nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia. Năm 2017, BHXH huyện đã cấp 100% sổ BHXH, thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia đảm bảo kịp thời, đúng quy định; triển khai Kế hoạch rà soát, nhập quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động vào phần mềm quản lý, để thực hiện chuyển giao sổ cho người lao động theo Luật BHXH. Công tác thẩm định hồ sơ, xét duyệt giải quyết chế độ chính sách BHXH cho người lao động, nhất là chế độ ngắn hạn, tuất, ốm đau, thai sản, dưỡng sức đảm bảo đúng quy định, trên tinh thần phục vụ đối tượng thụ hưởng một cách tốt nhất và không gây khó khăn phiền hà cho đối tượng. Phối hợp tốt với ngành Bưu điện trong việc quản lý đối tượng, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng đảm bảo cho đối tượng trên địa bàn huyện. Trong năm 2017, BHXH huyện Văn Yên đã thực hiện việc chi trả các chế độ BHXH - BHYT với số tiền trên 190 tỷ đồng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế trên địa bàn giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT kịp thời cho trên 210 nghìn lượt người với số tiền trên 55 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ngành giao về đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2018, BHXH huyện Văn Yên tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT; tập trung giải quyết nhanh, chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ BHXH cho các đối tượng; Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện đúng quy định, phấn đấu đến 31/12/2018 thu đạt 100% kế hoạch trở lên, góp phần giảm tỷ lệ nợ BHXH. Phối hợp với Ngành Bưu điện và các cơ quan quản lý đối tượng tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT. Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính, chế độ chính sách “một cửa liên thông” và thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT; Tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tập huấn cho đại lý thu ở cấp xã; Tập trung kiểm tra, bám sát từng đơn vị để kịp thời thông báo số nợ, đảm bảo số thu BHXH - BHYT theo kế hoạch; thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính, chế độ chính sách “một cửa liên thông” và thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT; không ngừng khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu năm 2018, qua đó góp phần đảm bảo công tác an sinh cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Nguyễn Thu Hiền

2145 lượt xem
Tin mới nhất: