Đầu cầu BHXH tỉnh: Trực tuyến Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 (19/01/2018)

Sáng ngày 12/01/2018 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2018 đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết: Tính đến hết năm 2017 cả nước đã có số người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện đạt khoảng 13,9 triệu người, bằng 100,8% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Số người tham gia BHYT đạt khoảng 79,9 triệu người, bằng 102,1% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt độ bao phủ BHYT khoảng 85,6%, vượt 3,4% so với Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg. 

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành đã đạt khoảng 291.321 tỷ đồng, bằng 101,6% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số nợ BHXH phải tính lãi khoảng 5.737 tỷ đồng, bằng 2,9% so với kế hoạch thu BHXH được giao, giảm 0,8% so với năm 2016. 

Để có được kết quả đó, trong năm 2017 vừa qua BHXH Việt Nam đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định về giảm thủ tục, quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, đơn vị giao dịch với cơ quan BHXH.

Theo đó BHXH Việt Nam đã tập trung quyết liệt chỉ đạo BHXH các tỉnh kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chỉ tiêu phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng phương án giao chỉ tiêu, trách nhiệm phát triển đối tượng, thu, thu nợ cho từng cán bộ làm công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, gắn với cơ chế hỗ trợ và khen thưởng.

Mặt khác đã tăng cường chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh thanh tra liên ngành đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, năm 2017 toàn Ngành đã tiến hành thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành, kiểm tra tại 16.083 đơn vị. Tiếp tục mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT trên toàn quốc, bố trí các điểm thu, nhân viên đại lý thu đến từng thôn, bản, tổ dân phố. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng (cơ quan Thuế, Kế hoạch – Đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về lao động) xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động; phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự, Ngân hàng thương mại trong việc thu, thu nợ BHXH, BHYT. Do vậy kết thúc năm 2017, BHXH Việt Nam đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch của Chính phủ giao; tỷ lệ nợ đọng BHXH ở mức thấp nhất từ trước tới nay. 

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động kịp thời, đúng quy định, toàn Ngành đã tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động; sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN theo hướng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý; triển khai giao dịch điện tử trong giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN; thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH qua hệ thống dịch vụ bưu chính công, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người tham gia.

Đẩy mạnh việc phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan trong việc giải quyết những tồn tại vướng mắc về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là hoàn thiện, bổ sung chức danh nghề, công việc nặng nhọc độc hại cho người lao động có thời gian công tác trước năm 1995; xác định thời gian công tác trước năm 1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non; giải quyết trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm... Do vậy toàn ngành đã thực hiện giải quyết tốt cho hơn 142.000 người hưởng BHXH hàng tháng; 717.000 người hưởng trợ cấp 1 lần (trong đó hưởng chế độ BHXH 1 lần là 593.600 người); 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 620.000 người hưởng chế độ BHTN; hỗ trợ học nghề 32.000 người; KCB BHYT trên 166 triệu lượt người.

Song song với công tác thu, toàn ngành đã thực hiện tốt công tác chi, ước chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 270.236 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ nguồn Ngân sách 44.875 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 132.140 tỷ đồng; chi Quỹ BHTN 8.721 tỷ đồng và chi KCB BHYT dự kiến 84.500 tỷ đồng. Tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; kiểm soát chặt chẽ các thủ tục chi trả các chế độ, nhất là các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN và trợ cấp thất nghiệp, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định; tăng cường quản lý các quỹ BHXH, BHYT, bảo đảm cân đối thu, chi hiệu quả và an toàn; xây dựng dự toán thu, chi hàng năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước giai đoạn 3 năm theo đúng quy định của pháp luật; bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Ngành; tổ chức điều hành dự toán chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN; quản lý chặt chẽ người hưởng, báo tăng, báo giảm kịp thời và đảm bảo an toàn tiền mặt; thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt; đổi mới hình thức chi trả đối với một số đối tượng hưởng như: chi trả tận nhà đối với người già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn… đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành trong năm 2017 đó là việc triển khai, tổ chức thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH (sửa đổi). Toàn ngành đã nỗ lực rà soát, nhập liệu và bàn giao 10,1 triệu sổ BHXH cho người lao động quản lý, đạt 72,34% so với số sổ BHXH phải trả; đồng thời đã cấp thẻ BHYT cho trên 79,9 triệu người; trong đó: số người đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH là gần 58 triệu người. Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được triển khai, thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; quy trình, thủ tục cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đơn vị và cá nhân tham gia. Tập trung hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH (mã định danh cho người tham gia và thực hiện đổi 100% thẻ BHYT đã đồng bộ dữ liệu hộ gia đình theo mã số BHXH.

Công tác giám định, kiểm soát chi phí KCB BHYT được triển khai tích cực, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ BHYT chi trả, quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KCB của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp...; sửa đổi quy trình phương pháp giám định BHYT dựa trên sự hỗ trợ của công nghệ thông tin; sửa đổi, bổ sung chuẩn dữ liệu KCB BHYT; hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong kết nối liên thông dữ liệu các cơ sở KCB qua hệ thống thông tin giám định BHYT; tổ chức các Hội nghị giao ban quý; Hội nghị giải quyết vướng mắc trong KCB BHYT; Hội nghị Giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT...Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin Giám định BHYT, giám sát chi phí KCB BHYT phát hiện kịp thời các gia tăng bất thường chi phí KCB BHYT trên toàn quốc; thường xuyên cập nhật, phát triển các quy tắc giám định, minh bạch các thông tin để ngăn ngừa trục lợi, phân tích tình hình chi KCB để các cơ sở y tế chủ động kiểm soát, điều chỉnh chi hợp lý. Vv...

Toàn ngành tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát, đánh giá các quy trình, nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương, địa phương kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc của người dân, đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố triển khai việc giao dịch hồ sơ điện tử; giao nhận và trả hồ sơ qua các đơn vị cung cấp dịch vụ công; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đưa số thủ tục hành chính của Ngành từ 32 xuống còn 28 thủ tục và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về BHXH của các doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong các hoạt động của Ngành có hiệu quả; triển khai sử dụng hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành; 

Song song với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của Ngành. Nhiều hoạt động phục vụ định hướng hiện đại hóa ngành BHXH được BHXH Việt Nam triển khai quyết liệt và có hiệu quả như: Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH để số hóa tài liệu lưu trữ của Ngành; Phần mềm giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BHTN; Hệ thống một cửa điện tử tập trung trên cơ sở phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ”; Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (phiên bản nâng cấp) là điểm truy cập duy nhất của BHXH Việt Nam trên môi trường Internet cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động, chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, tiếp nhận các yêu cầu giao dịch điện tử, khai thác thông tin, dữ liệu về BHXH, BHYT của tổ chức, cá nhân. Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổng số đơn vị đăng ký giao dịch điện tử lên tới trên 236 nghìn đơn vị; số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử khoảng 2,4 triệu hồ sơ trên tổng số 6,64 triệu hồ sơ giao dịch (tỷ lệ là 36%). Đặc biệt đưa hệ thống thông tin giám định BHYT vào vận hành, kết nối tới gần 100% cơ sở KCB BHYT từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc để thực hiện quản lý KCB, giám định và thanh toán BHYT. Đến cuối năm 2017, hệ thống đã tiếp nhận trên 166 triệu hồ sơ KCB điện tử đề nghị thanh toán; tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng đạt trên 95%. Vv..

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh: Có thể nói năm 2017 là một năm mà toàn ngành có nhiều khó khăn thách thức nhất, tuy nhiên toàn ngành đã nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; đã hoàn thành 135 công việc theo Chương trình công tác trọng tâm của Ngành. Nhiều tỉnh thành trong cả nước đã hoàn thành, hoàn thành xuất sắc vượt khá cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tại BHXH Tỉnh Yên Bái

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã thông báo nhanh kết quả đạt được trong năm 2017 đến các đại biểu về dự Hội ngh: Năm 2017 các đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Ngành, của Tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT và hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật một số chỉ tiêu: Thu BHXH, BHYT đạt 104,2%, phát triển lao động đạt gần 101%, số nợ giảm chỉ còn 1,89% trên tổng số phải thu; toàn tỉnh đã cơ bản đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH (đạt 99,7%) cho người tham gia BHXH, BHYT; bàn giao sổ BHXH đạt 70,8% kế hoạch tổng thể năm 2017 - 2018, (vượt 10,8% kế hoạch BHVN giao trong năm 2017); các mặt công tác như: Tổ chức cán bộ, KH - TC; giải quyết chế độ BHXH, BHYT; cấp sổ - thẻ; tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả TTHC, CNTT v,v... đều hoàn thành toàn diện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương hầu hết BHXH các huyện đều thu và giảm nợ đọng vượt kế hoạch nhà nước giao, trong đó một số BHXH huyện đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu cao như: BHXH Thành phố Yên Bái, đạt 105%; Văn Chấn đạt 104%; Trấn Yên đạt 103,2%, Mù Cang Chải đạt 103%, vv...

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018 và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại hội nghị này, Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái, Nguyễn Công Vạng đã yêu cầu các đơn vị ngay sau Hội nghị cần phải có những giải pháp tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, tham mưu cho lãnh đạo BHXH tỉnh để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, quyết tâm nỗ lực phấn đấu tiếp tục hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu giao trong năm 2018, góp phần giữ vững đơn vị luôn là Top 10 BHXH tỉnh thành dẫn đầu trong ngành về phong trào thi đua yêu nước.

Tại Hội nghị Giám đốc BHXH tỉnh, Nguyễn Công Vạng đã Trao tặng Giấy khen và tiền thưởng cho các đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc, vượt chỉ tiêu trong phong trào thi đua nước Rút năm 2017./.

Bài: Hùng Sơn, ảnh Mai Hiên

2096 lượt xem
Tin mới nhất: