BHXH thành phố Yên Bái tiếp tục hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2017 (10/01/2018)

Nhìn lại năm 2017, BHXH thành phố tuy gặp rất nhiệu khó khăn thách thức do địa bàn thành phố rộng, tính chất phức tạp; khối lượng công việc ngày càng tăng và phát sinh; số thu, chi trên địa bàn thành phố khá lớn gần 1.000 tỷ đồng/năm, số đối tượng quản lý gần 80.000 người; nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Yên Bái và BHXH Tỉnh Yên Bái; sự phối hợp thường xuyên, có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, các ngành chức năng trên địa bàn thành phố cùng với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn thách thức của toàn thể cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị do vậy đến 29/12/2017, BHXH thành phố đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch BHXH tỉnh giao, nổi bật trên một số mặt công tác sau:

- Công tác Thu: Đã bám sát chỉ đạo của Ngành và chỉ tiêu kế hoạch BHXH tỉnh giao, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đề ra các giải pháp hữu hiệu quyết tâm phấn đấu thực hiện và hoàn thành sớm chỉ tiêu về công tác thu; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHYT; do vậy chỉ tính đến ngày 19/12/2017 tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt tỷ lệ 100% và đến 30/12/2017 đạt tỷ lệ 106% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao, vượt 6% so với kế hoạch giao; số nợ giảm chỉ còn 0,3% trên tổng số phải thu (không bao gồm các đơn vị được chấp nhận dừng đóng); phát triển lao động tăng mới tham gia BHXH bắt buộc đạt 137,8% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao.

- Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: Đến 29/12/2017, BHXH thành phố đã hoàn thiện 100% cấp mã số BHXH và thực hiện in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho 64.704 người đạt 100% số đối tượng phải thực hiện in, đổi thẻ BHYT năm 2018 (còn 10.556 thẻ thuộc đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi còn hạn sử dụng, sẽ thực hiện in, đổi thẻ BHYT theo mã số trong tháng 01/2018); đã bàn giao sổ BHXH đến tay người lao động quản lý được 6.813/9.303 sổ đạt 73,2% so kế hoạch giao năm 2017 (vượt 8,2% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao). 

- Bên cạnh đó, BHXH thành phố đã phối hợp với Bưu điện triển khai thực hiện tốt công tác quản lý người hưởng và chi chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH với số tiền chi trả 694,2 tỷ đồng/năm đảm bảo an toàn quỹ; thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính sách BHXHcho 252 hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ BHXH một lần; 6.969 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe. 

- Các lĩnh vực công tác khác: Kế hoạch - Tài chính; Kiểm tra; Tiếp nhận; cải cách thủ tục hành chính v.v..đều hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và từng bước phát triển vững chắc.

Bước sang năm 2018, BHXH thành phố tiếp tục tăng cường làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn; chú trọng thực hiện tốt công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYTgóp phần cùng toàn Ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã được quán triệt trong Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; công táccấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, chính xác đảm bảo đúng quy trình, quy định của BHXH Việt Nam, trong đó chú trọng công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH đạt tỷ lệ 100% đến tay người lao động. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008; nâng cao khả năng, chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ viên chức trong phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.....tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2018 và các năm tiếp theo./.

BHXH thành phố Yên Bái

2377 lượt xem
Tin mới nhất: