Kết quả thực hiện công tác tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2017 (29/12/2017)

Năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo BHXH tỉnh, Phòng thanh tra – Kiểm tra BHXH phối hợp với các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 138/135 đơn vị đạt 102,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao Trong đó: Thanh tra chuyên ngành 40 đơn vị, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành 05 đơn vị, kiểm tra 60 đơn vị SDLĐ, 21 đại lý thu và đại diện chi trả, 07 cơ sở khám chữa bệnh, 05 đơn vị nội bộ (03 BHXH cấp huyện và 02 phòng chuyên môn).

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra cụ thể:

+ Tại các đơn vị sử dụng lao động: Cơ bản các đơn vị thực hiện công tác thu nộp BHXH-BHYT-BHTN đúng đối tượng; Thực hiện cấp sổ BHXH, Thẻ BHYT cho lao động trong đơn vị, quản lý và sử dụng Sổ BHXH đảm bảo đúng theo quy định. Hồ sơ thủ tục hưởng chế độ BHXH chứng từ hợp lệ, chi trả đầy đủ, kịp thời cho người lao động. Tồn tại: Lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thiếu thời gian, thiếu mức, một số đơn vị thực hiện đóng  BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động chưa đầy đủ, chưa kịp thời hàng tháng, tại thời điểm thanh tra, kiểm tra một số đơn vị còn để nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN; một số đơn vị chưa xây dựng thang, bảng lương theo Nghị định Số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, Giám đốc BHXH tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 88.543.800 đồng.

+ Tại BHXH cấp huyện và phòng chuyên môn: Cơ bản tập thể lãnh đạo các huyện 02 phòng chuyên môn đã thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị cơ bản theo quy định.

+ Tại Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT, Đại diện chi trả: Cơ bản các Đại lý thu và Đại diện chi trả đã thực hiện theo Hợp đồng đã ký, bảo đảm quyền và lợi ích của người tham gia và thụ hưởng.

+ Tại cơ sở khám chữa bệnh: Cơ bản các đơn vị thực hiện đúng Hợp đồng khám chữa bệnh đã ký giữa Trung tâm Y tế và Bảo hiểm xã hội; bảo đảm quyền cho người có thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh trên địa bàn. Tồn tại: Một số đơn vị không lưu đơn thuốc KCB ngoại trú cùng với Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú; Thống kê thanh toán chi phí khám chữa bệnh trùng, không chính xác; Sử dụng găng tay không đúng định mức; Thanh toán tiền giường không đúng quy định; đề nghị thanh toán tiền giường vượt quá công suất sử dụng giường bệnh, chẩn đoán bệnh, chỉ định điều trị nội trú chưa phù hợp, Sử dụng và thống kê thanh toán chi phí thuốc chưa đúng quy định;  thanh toán dịch vụ kỹ thuật chưa được phê duyệt; áp sai giá; thanh toán DVKT siêu âm vượt công suất; thống kê tiền ngày giường khi luân chuyển giữa các khoa phòng, số lượng DVKT chưa chính xác. Tổng số tiền đơn vị đã thanh toán với cơ quan BHXH không đúng quy định 492 triệu đồng. Đoàn kiểm tra kiến nghị Giám đốc BHXH tỉnh thu hồi về quỹ BHYT theo quy định. 

Về thực hiện kết luận sau kiểm tra, phối hợp thanh tra:

Thu hồi 492/492 triệu đồng số tiền KCB BHYT chi sai quy định, đạt 100%; Sồ tiền nợ đã thu được tại thời điểm kiểm tra, thanh tra và sau kiểm tra, thanh tra tính đến thời điểm  báo cáo là 13,091/15,506 tỷ đồng, đạt 84,42%; Thu hồi 562/562 nghìn đồng số tiền chi chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định, đạt 100% Thu hồi 413 triệu đồng số tiền truy đóng của 81 lao động do đóng thiếu thời gian và đóng không đúng mức quy định.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp thanh kiểm tra liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác thu, chi BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018 viên chức Phòng thanh tra kiểm tra tập trung thi đua thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra, phối hợp thanh tra kiểm tra. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm được giao./. 

Lê Thị Thu Hồng - Phòng Thanh tra, kiểm tra

438 lượt xem
Tin mới nhất: