BHXH tỉnh Yên Bái: Phát động thi đua nước rút năm 2017 (17/11/2017)

Trong bối cảnh nền kinh tế của tỉnh Yên Bái có nhiều khó khăn thách thức do thiên tai lũ quyét gây thiệt hại rất nặng nề, có nhiều yếu tố tác động làm giảm việc đầu tư phát triển của một số doanh nghiệp và cũng làm ảnh hưởng đến việc phát triển đối tượng tham gia và thu nộp BHXH, BHYT tại địa phương, nhất là các huyện bị thiên tai.Theo báo cáo 9 tháng đầu năm của BHXH tỉnh Yên Bái số thu BHXH, BHYT mới đạt 969,664/1.270,193 tỷ đồng, đạt 76,3% chỉ tiêu Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; một số chỉ tiêu khác như thu BHXH tự nguyện còn thấp; nhiều doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn nợ BHXH, BHYT. Như vậy, nhiệm vụ để thực hiện đạt chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các nhiệm vụ chính trị khác BHXH Việt Nam giao còn rất nặng nề. Đơn cử, chỉ tính riêng chỉ tiêu Thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã cho thấy 3 tháng cuối của năm 2017 toàn tỉnh phải thu số tiền trên 300 tỷ đồng. Do đó, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của mỗi cán bộ, CCVC trong ngành mới có thể hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2017. 

Trước tình hình này, để tạo động lực cho CBCCVC của Ngành phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ được giao. Ngày 20/10/2017, Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái đã ký văn bản số 1314/BHXH-TCCB phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng còn lại năm 2017. Thời gian thực hiện từ 01/10/2017 đến 31/12/2017.

Theo đó, Khẩu hiệu thi đua nước rút năm 2017 được phát động “Cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Yên Bái nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2017”. Văn bản đã chỉ rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được đặt ra cùng với các giải thưởng đề ra để khuyến khích tập thể, cá nhân trong từng thời điểm, từng tiêu chí để tạo động lực cho cán bộ, CCVC trong các đơn vị. Cùng với đó, BHXH tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ cụ thể để các đơn vị có định hướng tổ chức thực hiện đạt hiệu quả phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao về công tác thu, phát triển đối tượng, giảm nợ đọng; công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động; công tác cấp mã số BHXH và công tác giám định, quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT. Trong đó, cần tập trung triển khai:

- Mở rộng mạng lưới đại lý thu, đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động để khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho từng nhân viên đại lý; tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của đại lý thu để khen thưởng, động viên kịp thời.

- Thực hiện các giải pháp để phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; củng cố, duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

- Thực hiện có hiệu quả việc cung cấp thông tin tình trạng doanh nghiệp, danh sách lao động trong tổ chức trả thu nhập, số lao động tham gia BHXH theo Quy chế phối hợp công tác số 5423/QCPH-BHXH-CTC ngày 31/12/2014 giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế; tăng cường kiểm tra hồ sơ đóng BHXH, BHYT; tập trung thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN; thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý đối tượng, cơ quan tài chính trong việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT, thanh quyết toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT theo đúng quy định để hoàn thành vượt chỉ tiêu, phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và các quy định khác của Ngành. 

- Chủ động, tích cực đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo tinh thần nội dung Công văn số 242/BHXH-TCCB ngày 03/3/2017 của BHXH tỉnh Yên Bái về việc phát động thi đua chuyên đề: Hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2017. 

- Tập trung tối đa mọi nguồn lực, chủ động bằng mọi biện pháp để thực hiện rà soát, hoàn thiện cấp mã số BHXH cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt kết quả cao theo tinh thần Công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của BHXH Việt Nam. Phấn đấu đến ngày 15/12/2017 hoàn thành cấp mã số BHXH cho tất cả các nhóm đối tượng theo quy định.

- Kiểm soát gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT bất hợp lý và lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT của các cơ sở KCB BHYT. Tăng cường công tác giám định, quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ bội chi quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2017.

- Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ công tác; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc giao dịch hồ sơ điện tử BHXH, BHYT qua mạng internet.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính; sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn kinh phí. Thực hiện giải quyết đúng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho các đối tượng tham gia.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; tập trung đối thoại trực tiếp với quần chúng nhân dân tại các khu dân cư, đoàn viên các tổ chức đoàn thể...để phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân, người sử dụng lao động hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải tiến lề lối làm việc; nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân.

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do BHXH Việt Nam phát động, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng thời, tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua: “Vì người nghèo - Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2020 do UBND tỉnh Yên Bái phát động.

Ngay sau đợt phát động thi đua đã có 20/20 đơn vị và 100% cá nhân hưởng ứng, cam kết, đăng ký thi đua và quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, trong đó các đơn vị đều quyết tâm phấn đầu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng và giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp dưới 2%. Hoàn thành vượt kế hoạch bàn giao sổ BHXH, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT xong trước ngày 15/12/2017.

Cùng với đó, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính,  tích cực cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, đi đôi với tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của cán bộ, công chức viên chức trong ngành, góp phần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020  theo tinh thần Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ và chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH Việt Nam giao./.

Mai Hiên

677 lượt xem
Tin mới nhất: