BHXH thành phố Yên Bái: Hiệu quả từ Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (19/10/2017)

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là những chính sách quan trọng, có vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội; tác động đến đời sống kinh tế và chăm sóc sức khỏe của nhân dân, xuất phát từ tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Yên Bái. Xác định tầm quan trọng chính sách BHXH, BHYT, trong những năm qua Thành Ủy,  HĐND, UBND thành phố Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương triển khai thực hiện tốt chính sách pháp luật BHXH, BHYT. Đồng thời xác định mục tiêu phát triển BHXH, BHYT, giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT hằng năm cho các cơ quan thực thi đạt hiệu quả, góp phần ổn định đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố và thực hiện ổn định chính trị - xã hội tại địa phương theo tinh thần Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị.

Nghị Quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành xác định rõ vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Có thể khẳng định: Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 - NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố Yên Bái đã thực sự có những bước phát triển bền vững và hiệu quả. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2011 trên địa bàn thành phố Yên Bái mới chỉ có 30.206 người tham gia, Trong đó BHXH bắt buộc 5.707 người; 140 người tham gia BHXH tự nguyện; 3.733 người tham gia BHTN và 20.626 người tham gia BHYT thì đến hết tháng 9/2017 thành phố Yên Bái đã có 9.097 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng trên 3 nghìn ; Số người tham gia BHTN 7.911 người, tăng trên 4 nghìn người; số người tham gia BHYT là 91.273 người tăng hơn 62 nghìn người, số người tham gia BHYT hiện nay chiếm tỷ lệ 90,9% tổng dân số của thành phố. Sự tăng nhanh của các nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT đã cho thấy trong thời gian qua có sự quan tâm đúng mức của Cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, ban ngành đoàn thể và sự hưởng ứng tham gia tích cực của các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đây là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững chính sách BHXH, BHYT và an sinh xã hội ở địa phương được đảm bảo.

Tuy có nhiều chuyển biến tích cực song đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện chưa đáp ứng được tiềm năng của địa phương (hiện nay còn khoảng 17% lực lượng lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc, còn khoảng 55% lực lượng lao động chưa tham gia BHXH tự nguyện và còn 9% dân số chưa tham gia BHYT. Một trong những nguyên nhân dẫn đến đối tượng này chưa tham gia BHXH, BHYT của người dân một số xã như Phúc Lộc; xã Văn Phú; xã Văn Tiến; xã Giới Phiên; xã Tân Thịnh do thu nhập thấp, công việc việc không ổn định; và một số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố kém phát triển nên không tạo được việc làm cho người lao động tại  địa phương. 

 Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị triển khai thực hiện đã có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, BHYT tại địa phương. Nhằm phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 đạt tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố đề ra. Trong thời gian tới BHXH thành phố Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức sơ kết 5 năm việc thực hiện Nghị quyết 21 NQ/TW trên địa bàn thành phố, để đánh giá kết quả đạt được, đúc rút kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết 5 năm qua; tổ chức triển khai thực hiện tốt mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong thành phố nhận thức rõ và sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT, góp phần đẩy mạnh phát triển đối tượng tham  BHXH, BHYT nhất là việc phát triển BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết của Thành phố đã đề ra từ nay đến 2020./.

        Trần Đình Lợi

860 lượt xem
Tin mới nhất: