Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên: Tăng cường chỉ đạo hoàn thiện cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (11/10/2017)

Nhằm đảm bảo chất lượng và hoàn thiện việc cấp mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) theo kế hoạch của BHXH Việt Nam và chỉ đạo của BHXH tỉnh Yên Bái. Tính đến tháng 9/2017 trên địa bàn toàn huyện Văn Yên còn 24.000 đối tượng tham gia BHXH, BHYT chưa được cấp mã số BHXH. Để đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và khám chữa bệnh BHYT. Ngày 20/9/2017, UBND huyện Văn Yên đã ban hành Công văn số 1081/UBND-VX về việc hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên yêu cầu các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, cơ quan quản lý đối tượng: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, Hội Cựu chiến binh, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện huyện, BHXH huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay việc hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT cụ thể như sau:

1. Bảo hiểm xã hội huyện

Căn cứ cơ sở dữ liệu hộ gia đình và dữ liệu quản lý thu đang quản lý đã được đồng bộ, xác minh cụ thể, chính xác số đối tượng tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH theo phân cấp quản lý thu. Thực hiện in danh sách mẫu MSI, mẫu TK1-TS kèm theo phụ lục hộ gia đình cùng thư ngỏ của BHXH Việt Nam theo mẫu thống nhất giao cho Bưu điện huyện chuyển đến các đơn vị sử dụng lao động, các cơ quan quản lý đối tượng, UBND các xã, thị trấn và đối tượng tham gia BHXH, BHYT để thực hiện việc kê khai, bổ sung thông tin. Hướng dẫn các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, cơ quan quản lý đối tượng, UBND các xã, thị trấn, các đại lý thu BHXH, BHYT về việc tra cứu mã số BHXH tại trang web: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx. Nhận lại mẫu MSI và TK1-TS kèm theo phụ lục hộ gia đình đã được kê khai bổ sung để thực hiện đồng bộ mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT chưa được đồng bộ. Giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình kê khai, lập danh sách bổ sung cấp mã số BHXH.

2. Đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT

Nhận mẫu MSI và TK1-TS kèm theo phụ lục hộ gia đình cùng thư ngỏ của BHXH Việt Nam từ cơ quan BHXH huyện chuyển đến thông qua Bưu điện chuyển cho người tham gia. Hướng dẫn người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác thông tin vào mẫu TK1-TS kèm theo phụ lục hộ gia đình. Đơn vị nhận lại đầy đủ TK1-TS kèm theo phụ lục hộ gia đình đã kê khai đầy đủ thông tin từ người tham gia, chuyển lại cho cơ quan BHXH huyện thông qua Bưu điện huyện.

3. Đề nghị Hội Cựu chiến binh huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Phối hợp với cơ quan BHXH huyện triển khai việc rà soát, hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia chưa có mã số BHXH theo từng nhóm đối tượng đơn vị quản lý. Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các trường học thực hiện rà soát, hướng dẫn người chưa được cấp mã số BHXH kê khai bổ sung thông tin vào mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình. Đối chiếu, xác nhận vào danh sách tăng, giảm thẻ BHYT nhất là thẻ BHYT cấp trùng (nếu có) do UBND các xã, thị trấn, trường học gửi đến để làm căn cứ trình UBND huyện ra quyết định phê duyệt danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT và chuyển cơ quan BHXH huyện theo quy định.

4. Bưu điện huyện

Nhận mẫu MSI, TK1-TS kèm theo phụ lục hộ gia đình và thư ngỏ từ cơ quan BHXH huyện chuyển cho các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, UBND các xã, thị trấn, các điểm đại lý thu và người tham gia BHXH, BHYT, có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia kê khai, bổ sung đầy đủ chính xác thông tin vào mẫu TK1-TS. Nhận lại mẫu MSI, TK1-TS kèm theo phụ lục hộ gia đình đã bổ sung từ người tham gia BHXH, BHYT; đơn vị tham gia BHXH, BHYT, UBND các xã, thị trấn, các trường học chuyển cơ quan BHXH huyện. Chịu trách nhiệm rà soát, kê khai, bổ sung thông tin đầy đủ, chính xác đối với đối tượng do đại lý Bưu điện thu và quản lý chi trả (hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, người cao tuổi hưởng trợ cấp tuất, người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT tự đóng theo hộ gia đình...).

5. Đối với UBND các xã, thị trấn

Phối hợp với cơ quan BHXH chỉ đạo cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tư pháp, kế toán làm công tác bảo hiểm, trưởng các thôn bản nhận mẫu MS1, TK1-TS kèm theo phụ lục hộ gia đình và thư ngỏ của BHXH Việt Nam từ cơ quan BHXH huyện chuyển đến thông qua Bưu điện. Hướng dẫn đối tượng tham gia BHXH, BHYT chưa được cấp mã số BHXH kê khai đầy đủ, chính xác thông tin vào mẫu TK1-TS kèm phụ lục thành viên hộ gia đình. Thu hồi mẫu TK1-TS kèm theo phụ lục hộ gia đình từ người tham gia chuyển mẫu MSI, TK1-TS cho cơ quan BHXH thông qua Bưu điện. Khi lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng phải thực hiện tra cứu mã số BHXH trước khi chuyển cơ quan quản lý đối tượng. Trường hợp chưa có mã số BHXH thực hiện kê khai mẫu TK1-TS kèm phụ lục thành viên hộ gia đình theo đúng Quyết định số 595/QĐ-BHXH, ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, cơ quan quản lý đối tượng, BHXH huyện, Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc rà soát kê khai, bổ sung hoàn thiện việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT xong trước ngày 15/12/2017 để làm cơ sở cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH cho người tham gia. Nếu cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nào thực hiện không đúng, chậm trễ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và chế độ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện./.

 (Ảnh Thu Hằng BHXH Văn Yên, Bài Thiên Hà)

959 lượt xem
Tin mới nhất: