Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 (21/10/2016)

 BHXH Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2016 nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục công chức, viên chức ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ và đời sống xã hội.

phap luat 051016 01.jpg

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa về Ngày Pháp luật quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc triển khai Ngày Pháp luật phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn Ngành; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Chủ đề năm nay là "Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân".

Trên cơ sở chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2016, BHXH Việt Nam đã đưa ra các khẩu hiệu tuyên truyền:

"Cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật".

"Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

"Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập, thực hiện Hiến pháp và pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vì quyền lợi của chính mình".

"Công chức, viên chức ngành BHXH tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân".

BHXH Việt Nam cũng hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố về nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016. Cụ thể:

Về nội dung, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đặc biệt là các nội dung mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật BHXH sửa đổi năm 2014, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ luật Dân sự sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về các nội dung cải cách thủ tục hành chính của Ngành năm 2016 nhằm cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật để nhìn nhận đúng kết quả đã đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và định hướng tiếp tục triển khai Ngày Pháp luật trong thời gian tới.

 phap luat 051016 02.jpg
BHXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật về BHXH, BHYT

Về hình thức, BHXH các tỉnh, thành phố có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức như: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản pháp luật có báo cáo viên pháp luật tham gia giới thiệu về các nội dung pháp luật được triển khai tại Hội nghị; tổ chức các Hội thi tìm hiểu về pháp luật; tổ chức giao lưu, trao đổi về các nội dung pháp luật theo chuyên đề cụ thể; tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tổ chức tuyên truyền chủ đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2016 quan hệ thống áp-phích, băng-rôn, cờ tài trụ sở cơ quan, trên Trang thông tin điện tử của Ngành và Trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

Thời gian diễn ra các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 tập trung vào 2 tháng từ 01/10/2016 đến hết ngày 30/11/2016, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016.

BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế giúp Tổng Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra và xây dựng báo cáo kết quả công tác tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 gửi Bộ Tư pháp; Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật, mở chuyên trang, chuyên mục trên Trang Thông tin điện tử của Ngành và các ấn phẩm của đơn vị.
 

PV

 

2840 lượt xem
Tin mới nhất: